Αιτία της παραγωγής των ελεύθερων ριζών

 In

• stress
• μόλυνση του αέρα
• ακτινοβολία Χ
• ακτινοβολία UV
• έλλειψη ύπνου
• ηλικία
• μη ισορροπημένη διατροφή

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search